Doanh nghiệp có phải xây dựng thang lương, bảng lương ?

Doanh nghiệp có phải xây dựng thang lương, bảng lương ?

Trước khi thực hiện tuyển dụng, sử dụng lao động, thoả thuận mức lương trong hợp đồng lao động và thanh toán tiền lương cho người lao động, thì người sử dụng lao động trong doanh nghiệp (công ty FDI) có phải thực hiện xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động, trường hợp công ty FDI không thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn các quy định có liên quan của pháp luật đối với nội dung về thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương ?

Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động:

Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện (Điều 93 Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019).

Tổ chức đối thoại khi có vụ việc:

Đối với vụ việc người sử dụng lao động phải tham khảo, trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở về thang lương, bảng lương và định mức lao động theo quy định tại Điều 93 Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 (Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020).

Nội dung, hình thức người sử dụng lao động phải công khai:

Người sử dụng lao động phải công khai với người lao động những nội dung nội quy lao động, thang lương, bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử dụng lao động liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động (Điểm b Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020).

Trường hợp công ty FDI không thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương là vi phạm quy định về tiền lương tại Điểm a, d, đ và e Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020.

Như vậy, trước khi thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng lao động, thoả thuận mức lương trong hợp đồng lao động và thanh toán tiền lương cho người lao động, thì người sử dụng lao động trong công ty FDI phải tổ chức thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động, tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Giấy phép lao động khi người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ?

Giấy phép lao động khi người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ?

04 Apr, 2023// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Trước khi tìm kiếm việc làm tại Việt Nam, người lao động nước ngoài đã cần phải có giấy phép lao động chưa?

Doanh nghiệp có phải đăng ký thang lương, bảng lương ?

Doanh nghiệp có phải đăng ký thang lương, bảng lương ?

19 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng có phải gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động ?

Mẫu hợp đồng lao động ?

Mẫu hợp đồng lao động ?

09 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động theo mẫu ban hành kèm theo thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003?

Giám đốc công ty FDI có cần giấy phép lao động ?

Giám đốc công ty FDI có cần giấy phép lao động ?

08 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Người đại diên theo pháp luật của công ty FDI có thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Việt Nam ?

Tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam

Tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam

28 May, 2020// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Công ty 100% vốn nước ngoài có thể trực tiếp tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam ?