Doanh nghiệp có phải đăng ký thang lương, bảng lương ?

Doanh nghiệp có phải đăng ký thang lương, bảng lương ?

Doanh nghiệp, công ty FDI sử dụng dưới 10 người lao động, thì có phải tổ chức thực hiện xây dựng thang lương, bảng lương và định mưc lao động, thực hiện thủ tục gửi, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương nơi doanh nghiệp, công ty FDI đăng ký hoạt động kinh doanh ? trường hợp doanh nghiệp, công ty FDI không thực hiện xây dựng thang lương, bảng lương và định mưc lao động ?

Xây dựng thang lương, bảng lương và định mưc lao động:

- Thời điểm từ ngày 01/05/2013 đến 01/01/2021:

Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động (Khoản 2 Điều 93 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012).

- Thời điểm từ ngày 01/01/2021 đến hiện nay:

Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện (Điều 93 Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019).

Đăng ký thang lương, bảng lương và định mưc lao động:

- Thời điểm từ ngày 01/07/2013 đến 01/11/2018:

Doanh nghiệp tổ chức xây dựng hoặc rà soát sửa đổi bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để theo dõi, kiểm tra theo quy định tại Nghị định này (Điểm a Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013).

- Thời điểm từ ngày 01/11/2018 đến 01/02/2021:

Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018).

- Thời điểm từ ngày 01/02/2021 đến hiện nay:

Doanh nghiệp, công ty FDI phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động, tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 41, Điểm b Khoản 1 Điều 43, Điểm b Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020.

Như vậy, tại thời điểm hiện nay, thì doanh nghiệp, công ty FDI sử dụng dưới 10 người lao động, vẫn phải thực hiện xây dựng thang lương, bảng lương và định mưc lao động, nhưng không phải thực hiện thủ tục gửi, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động. Trường hợp doanh nghiệp, công ty FDI không thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương là vi phạm quy định về tiền lương tại Điểm a, d, đ và e Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020./.

Doanh nghiệp có phải đăng ký thang lương, bảng lương ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Giấy phép lao động khi người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ?

Giấy phép lao động khi người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ?

04 Apr, 2023// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Trước khi tìm kiếm việc làm tại Việt Nam, người lao động nước ngoài đã cần phải có giấy phép lao động chưa?

Doanh nghiệp có phải xây dựng thang lương, bảng lương ?

Doanh nghiệp có phải xây dựng thang lương, bảng lương ?

18 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Cơ sở xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, thoả thuận mức lương với người lao động?

Mẫu hợp đồng lao động ?

Mẫu hợp đồng lao động ?

09 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động theo mẫu ban hành kèm theo thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003?

Giám đốc công ty FDI có cần giấy phép lao động ?

Giám đốc công ty FDI có cần giấy phép lao động ?

08 May, 2022// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Người đại diên theo pháp luật của công ty FDI có thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Việt Nam ?

Tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam ?

Tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam ?

28 May, 2020// Nhóm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Công ty 100% vốn nước ngoài có thể trực tiếp tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam ?