Phiên dịch hợp đồng, giao địch bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam

Phiên dịch hợp đồng, giao địch bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam

Trường hợp người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt, thì có thể chứng thực hợp đồng, giao dịch bằng tiếng Việt tại cơ quan có thẩm quyền chứng thực tại Việt Nam được không ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn cho người nước ngoài quy định của pháp luật đối với nội dung về thực hiện phiên dịch hợp đồng, giao dịch bằng tiếng Việt tại cơ quan có thẩm quyền chứng thực tại Việt Nam ?

Người phiên dịch trong chứng thực hợp đồng, giao dịch:

Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch không thông thạo tiếng Việt thì phải có người phiên dịch. Người phiên dịch phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thông thạo tiếng Việt và ngôn ngữ mà người yêu cầu chứng thực sử dụng. Người phiên dịch do người yêu cầu chứng thực mời hoặc do cơ quan thực hiện chứng thực chỉ định. Thù lao phiên dịch do người yêu cầu chứng thực trả (Khoản 1 Điều 22 Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 3/3/2020).

Như vậy, trường hợp người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt, thì phải có người phiên dịch mới có thể chứng thực hợp đồng, giao dịch bằng tiếng Việt tại cơ quan có thẩm quyền chứng thực tại Việt Nam./.

Liên hệ:

Di động: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã duyệt)

Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Chứng thực bản sao văn bản của nước ngoài tại Việt Nam ?

Chứng thực bản sao văn bản của nước ngoài tại Việt Nam ?

21 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam chứng thực đối với văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp

Giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, có thể chứng thực được không ?

Giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, có thể chứng thực được không ?

21 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ có được dùng làm cơ sở chứng thực bản sao ?

Văn bản của nước ngoài chưa được hợp pháp hoá lãnh sự ?

Văn bản của nước ngoài chưa được hợp pháp hoá lãnh sự ?

21 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Giấy tờ, văn bản của nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự trước khi thực hiện chứng thực tại Việt Nam

Giấy tờ do cá nhân tự lập có chứng thực được không ?

Giấy tờ do cá nhân tự lập có chứng thực được không ?

21 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Cá nhân tự lập giấy tờ, văn bản không có con dấu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam ?

Văn bản có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội ?

Văn bản có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội ?

21 Jul, 2022// Nhóm: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC

Có thể thực hiện chứng thực đối với văn bản có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội ?