Đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

“Văn phòng đại diện” là cơ quan đại diện chính thức của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

Đã được cấp Giấy đăng ký hoạt động;

Có cam kết hoạt động dài hạn thông qua các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt.

Đã hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam trong thời gian ít nhất hai năm.

Văn phòng đại diện chỉ được đặt tại một trong 3 (ba) thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn của Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện: là 05 (năm) năm kể từ ngày cấp nhưng không vượt quá thời hạn đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại nơi thành lập hoặc đặt trụ sở chính trong trường hợp pháp luật nước đó có quy định thời hạn đăng ký hoạt động của các tổ chức phi chính phủ.

Đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012;

Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Điều kiện đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Điều kiện đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

12 Jul, 2021// Nhóm: TCPCP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn được phép hoạt động tại Việt Nam phải có tư cách pháp nhân

Đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam

Đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam

12 Jul, 2021// Nhóm: TCPCP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều kiện đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài