Đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam

Đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam

“Văn phòng dự án” là văn phòng độc lập hoặc bộ phận của Văn phòng đại diện, được đặt tại một địa phương để giám sát, triển khai các dự án do tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ ở địa phương đó hoặc trong khu vực Văn phòng dự án không còn khi kết thúc dự án;

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đã được cấp Giấy đăng ký hoạt động;

- Có chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt và quy mô, tính chất của chương trình, dự án đó đòi hỏi sự điều hành, giám sát thường xuyên, tại chỗ.

Thời hạn của Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án: là 05 (năm) năm kể từ ngày cấp nhưng không vượt quá thời hạn đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại nơi thành lập hoặc đặt trụ sở chính trong trường hợp pháp luật nước đó có quy định thời hạn đăng ký hoạt động của các tổ chức phi chính phủ.

Đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam

Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012;

Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Điều kiện đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Điều kiện đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

12 Jul, 2021// Nhóm: TCPCP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn được phép hoạt động tại Việt Nam phải có tư cách pháp nhân

Đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

12 Jul, 2021// Nhóm: TCPCP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều kiện đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài