Điều kiện đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Điều kiện đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

“Tổ chức phi chính phủ nước ngoài” là các tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, các quỹ xã hội, quỹ tư nhân, hoặc các hình thức tổ chức xã hội, phi lợi nhuận khác, được thành lập theo luật pháp nước ngoài, có hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác tại Việt Nam;

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài có thể được xét cấp đăng ký dưới ba hình thức gồm: Giấy đăng ký hoạt động, Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án và Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện;

Thời hạn của Giấy đăng ký hoạt động là 03 (ba) năm kể từ ngày cấp. Trong trường hợp sau, Giấy đăng ký hoạt động sẽ hết hiệu lực:

- Vượt quá thời hạn đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại nơi thành lập hoặc đặt trụ sở chính trong trường hợp pháp luật nước đó có quy định thời hạn đăng ký hoạt động của các tổ chức phi chính phủ đó.

- Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp một trong hai loại Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án hoặc Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn được phép hoạt động tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có tư cách pháp nhân theo pháp luật của quốc gia nơi thành lập.

- Có điều lệ, tôn chỉ hoạt động rõ ràng.

- Có kế hoạch hoạt động nhân đạo, phát triển tại Việt Nam thông qua các chương trình, dự án hoặc viện trợ phi dự án phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước Việt Nam.

Điều kiện đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012;

Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam

Đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam

12 Jul, 2021// Nhóm: TCPCP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều kiện đăng ký lập Văn phòng dự án tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

12 Jul, 2021// Nhóm: TCPCP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều kiện đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài