Hệ thống giao dịch Upcom là gì ?

Hệ thống giao dịch Upcom là gì ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đang triển khai hồ sơ, thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, để giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết, nên cần được Luật sư tư vấn quy định của pháp luật về việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

Chào bạn! Văn phòng luật sư ĐMS thực hiện tư vấn quy định của pháp luật về việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, theo các nội dung sau đây:

Hệ thống giao dịch Upcom là nơi tổ chức giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết, cổ phần của doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng (Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 20/VBHN-BTC ngày 05/8/2015).

Hệ thống giao dịch Upcom là hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức (Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 09/VBHN-BTC ngày 03/05/2017).

Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;

Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

Công ty cổ phần theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải nộp hồ sơ công ty đại chúng quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng (Điều 25 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006).

Đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, niêm yết:

Trừ trường hợp cổ phiếu đã niêm yết, đăng ký giao dịch, cổ phiếu đã chào bán ra công chúng phải được đăng ký để lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc sau:

Trong thời hạn tối đa 90 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định pháp luật về cổ phần hóa và trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng của các doanh nghiệp khác theo quy định pháp luật về chứng khoán, tổ chức phát hành phải hoàn tất các thủ tục để đăng ký lại doanh nghiệp (nếu có), đăng ký lưu ký cổ phần, cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom;

Trường hợp doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Điều 22 Nghị định này dưới hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng mà đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết theo quy định tại Điều 53 hoặc Điều 54 Nghị định này, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ niêm yết ngay sau khi kết thúc đợt chào bán và báo cáo kết quả chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bộ Tài chính quy định cụ thể hồ sơ, thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom; niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung (Điều 56 Nghị định số 20/VBHN-BTC ngày 05/8/2015).

Cổ phiếu của công ty hủy bỏ niêm yết nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom ngay sau khi hủy bỏ niêm yết. Trình tự, thủ tục hủy bỏ niêm yết cổ phiếu, đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom; hủy bỏ niêm yết chứng chỉ quỹ đầu tư, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (Khoản 4 Điều 60 Nghị định số 20/VBHN-BTC ngày 05/8/2015).

Như vậy, hệ thống giao dịch Upcom là hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức và bạn có thể tham khảo nội dung quy định của pháp luật và áp dụng cho phù hợp./.

Hệ thống giao dịch Upcom là gì ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Điều kiện niêm yết chứng khoán là cổ phiếu của công ty cổ phần tại Hà Nội ?

Điều kiện niêm yết chứng khoán là cổ phiếu của công ty cổ phần tại Hà Nội ?

12 Feb, 2019// Nhóm: Luật Chứng khoán

Công ty cổ phần thực hiện thủ tục niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Điều kiện niêm yết chứng khoán là cổ phiếu của công ty cổ phần tại Hồ Chí Minh ?

Điều kiện niêm yết chứng khoán là cổ phiếu của công ty cổ phần tại Hồ Chí Minh ?

11 Feb, 2019// Nhóm: Luật Chứng khoán

Công ty cổ phần thực hiện hồ sơ, thủ tục niêm yết chứng khoán là cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán