Điều kiện niêm yết chứng khoán là cổ phiếu của công ty cổ phần tại Hà Nội ?

Điều kiện niêm yết chứng khoán là cổ phiếu của công ty cổ phần tại Hà Nội ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đang triển khai hồ sơ, thủ tục niêm yết chứng khoán là cổ phiếu của công ty cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, nên cần được Luật sư tư vấn quy định của pháp luật về điều kiện niêm yết chứng khoán đối với công ty cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chào bạn! Văn phòng luật sư ĐMS thực hiện tư vấn quy định của pháp luật về điều kiện niêm yết chứng khoán là cổ phiếu đối với công ty cổ phần, theo các nội dung sau đây:

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây: Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán; Hợp đồng góp vốn đầu tư; Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định (Khoản 3 Điều 1 Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010).

Niêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ điều kiện vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán (Khoản 17 Điều 6 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006).

Niêm yết chứng khoán:

Tổ chức phát hành khi niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện về vốn, hoạt động kinh doanh và khả năng tài chính, số cổ đông hoặc số người sở hữu chứng khoán.

Tổ chức phát hành nộp hồ sơ niêm yết phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ niêm yết. Tổ chức tư vấn niêm yết, tổ chức kiểm toán được chấp thuận, người ký báo cáo kiểm toán và bất cứ tổ chức, cá nhân nào xác nhận hồ sơ niêm yết phải chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan đến hồ sơ niêm yết (Khoản 1, 2 Điều 40 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006).

Chính phủ quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành Việt Nam, tổ chức phát hành nước ngoài tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán của Việt Nam; quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành Việt Nam tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài (Khoản 13 Điều 1 Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010).

Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

Điều kiện niêm yết cổ phiếu:

Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

Có ít nhất 01 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết (ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa gắn với niêm yết); tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiểu là 5%; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm; không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký niêm yết; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính;

Tối thiểu 15% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất một trăm (100) cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty; cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ;

Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định (Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 20/VBHN-BTC ngày 05/8/2015).

Như vậy, bạn có thể tham khảo nội dung quy định của pháp luật và áp dụng cho phù hợp./.

Điều kiện niêm yết cổ phiếu của công ty cổ phần tại Hà Nội ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Hệ thống giao dịch Upcom là gì ?

Hệ thống giao dịch Upcom là gì ?

13 Feb, 2019// Nhóm: Luật Chứng khoán

Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức

Điều kiện niêm yết chứng khoán là cổ phiếu của công ty cổ phần tại Hồ Chí Minh ?

Điều kiện niêm yết chứng khoán là cổ phiếu của công ty cổ phần tại Hồ Chí Minh ?

11 Feb, 2019// Nhóm: Luật Chứng khoán

Công ty cổ phần thực hiện hồ sơ, thủ tục niêm yết chứng khoán là cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán