Thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam ?

Thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam ?

Công ty ở nước ngoài thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn các quy định có liên quan của pháp luật cho công ty ở nước ngoài về hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam ?

Hồ sơ thành lập văn phòng đại điện của công ty ở nước ngoài tại Việt Nam: 

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm;

Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

Bản sao điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế (Khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006). 

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, thực hiện theo Mẫu MĐ-1 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư;

Tài liệu khác có giá trị tương đương theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP bao gồm: văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất (Khoản 1 mục II Thông tư 11/2006/TT-BTM ngày 28/09/2006).

Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận đối với hồ sơ văn phòng đại diện, theo quy định tại Nghị định số 72/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại thông tư này phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam (Điểm a khoản 3 mục I Thông tư 11/2006/TT-BTM ngày 28/09/2006)./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 


LIÊN QUAN

Công ty ở nước ngoài thành lập công ty kinh doanh thương mại tại Việt Nam ?

Công ty ở nước ngoài thành lập công ty kinh doanh thương mại tại Việt Nam ?

06 Nov, 2023// Nhóm: LUẬT THƯƠNG MẠI

Công ty mẹ ở nước ngoài thành lập công ty con hoạt động kinh doanh thương mại tại Việt Nam ?

Thành lập đại diện thương mại tại Việt Nam

Thành lập đại diện thương mại tại Việt Nam

13 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT THƯƠNG MẠI

Nhà đầu tư nước ngoài, công ty ở nước ngoài có thể đầu tư thành lập đại diện thương mại tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

13 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT THƯƠNG MẠI

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

13 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT THƯƠNG MẠI

Một thương nhân nước ngoài không được thành lập nhiều hơn một chi nhánh có cùng tên gọi trong phạm vi một tỉnh/ thành phố tại Việt Nam ?

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ?

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ?

13 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT THƯƠNG MẠI

Doanh nghiệp nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức công ty 100% vốn nước ngoài