Đăng ký tổ chức hội chợ, triễn lãm thương mại tại Việt Nam

Đăng ký tổ chức hội chợ, triễn lãm thương mại tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đang triển khai tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam cho công ty, văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam ?

Chào bạn! 

Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ (Điều 129).

Hội chợ, triển lãm thương mại tổ chức tại Việt Nam phải được đăng ký và phải được xác nhận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (Khoản 1 Điều 132 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005).

Hàng hoá, dịch vụ không được phép tham gia hội chợ, triển lãm thương mại bao gồm: Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, chưa được phép lưu thông theo quy định của pháp luật; Hàng hóa, dịch vụ do thương nhân ở nước ngoài cung ứng thuộc diện cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật; Hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trừ trường hợp trưng bày, giới thiệu để so sánh với hàng thật (Khoản 1 Điều 134 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005).

Hàng hóa trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam phải có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa (Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006).

Việc tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006).

Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, bao gồm: Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu của Bộ Thương mại. Nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, bao gồm: tên, địa chỉ của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; tên, chủ đề hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có); thời gian, địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; quy mô dự kiến của hội chợ, triển lãm thương mại. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật. Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (Điều 38 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006). 

Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP trong đó có văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu HCTL-1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (Khoản 2 mục III Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007).

Đăng ký tổ chức hội chợ, triễn lãm thương mại tại Việt Nam

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Tư vấn soạn thảo hợp đồng dân sự cho doanh nghiệp

Tư vấn soạn thảo hợp đồng dân sự cho doanh nghiệp

19 Mar, 2016// Nhóm: LUẬT THƯƠNG MẠI

Văn phòng luật sư ĐMS tư vấn cho doanh nghiệp soạn thảo các loại hợp đồng dân sự