Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài ?

Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài ?

Tư vấn thủ tục pháp lý, soạn thảo toàn bộ hồ sơ và thực hiện thủ tục thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài; 

Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài: Tải về

Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài (Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. 

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Khoản 5 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015).

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thành lập công ty tại Đà Nẵng

02 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Dịch vụ thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

01 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh công ty ?

Thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

01 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

31 Jan, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Đăng ký lập địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Đăng ký lập địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

30 Jan, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký lập địa điểm kinh doanh ?