LUẬT

ĐẤT ĐAI

Số: 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

HỎI ĐÁP

Người sử dụng đất

Nguyên tắc sử dụng đất

Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất

Phân loại đất

Căn cứ để xác định loại đất

Những hành vi bị nghiêm cấm

Quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai

Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất

Nhà nước quyết định giá đất

Nhà nước quyết định chính sách tài chính về đất đai

Nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai

Nội dung quản lý nhà nước về đất đai

Trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai

Cơ quan quản lý đất đai

Công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn

Địa giới hành chính

Bản đồ hành chính

Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính

Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác

Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Cho thuê đất

TTHC

Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất

Cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất

MẪU BIỂU

Thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

DỊCH VỤ

Thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai và nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017 quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ

LIÊN QUAN

Thành lập công ty

Thành lập chi nhánh công ty

Thành lập văn phòng đại diện công ty

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn