Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014 (Thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21/6/2013 ), quy định những điểm mới, như: người sử dụng đất (Điều 5), nguyên tắc sử dụng đất (Điều 6), người chịu trách nhiệm trước nhà nước đối với đất được giao để quản lý (Điều 8), nhà nước quyết định giá đất (Điều 18), bản đồ địa chính (Điều 30), cho thuê đất (Điều 56), thu hồi đất vì mục đích an ninh quốc phòng (Điều 61), cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất (Điều 71), bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đât ở (Điều 79), hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất (Điều 83) và những quy định mới khác.

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn Luật Đất đai theo các nội dung sau: 

Phân loại đất

Căn cứ xác định loại đất

Những hành vi bị nghiêm cấm

Quyền của Nhà nước đối với đất đai

Trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai

Địa giới hành chính

Điều tra cơ bản về đất đai

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Thu hồi đất, trưng dụng đất

Bồi thường về đất, hỗ trợ tái định cư

Bồi thường thiệt hại về tài sản, về sản xuất, kinh doanh

Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất

Tài chính về đất đai

Giá đất

Đấu giá quyền sử dụng đất

Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

Thời hạn sử dụng đất

Đất nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp

Đất chưa sử dụng

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng đất

Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất

Quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất

Điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất

Thủ tục hành chính về đất đai

Giám sát, theo dõi và đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai

Thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai  

Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

Luật sư Đỗ Minh Sơn trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình VTV 8

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.

Đất đai cũng là tài sản có giá trị lớn, nên đối với việc mua bán, tặng cho, thừa kế, thuê, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, đặt cọc hoặc các giao dịch khác trong đời sống xã hội liên quan đến đất đai, cần phải có sự tư vấn của Luật sư chuyên về Luật Đất đai, để tránh trường hợp xảy ra tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai./.