Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014 (Thay thế Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005), có một số quy định mới, như: Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư (Điều 5), điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Điều 7), đồng tiền dự thầu (Điều 10), đấu thầu quốc tế (Điều 15), chỉ định thầu (Điều 22), tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp (Điều 32), điều kiện ký kết hợp đồng (Điều 64), các hành vi bị cấm trong đấu thầu (Điều 89), xử lý vi phạm (Điều 90), quy trình giải quyết kiến nghị và các quy định mới khác.  

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn theo các nội dung sau:

Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Thông tin về đấu thầu

Bảo đảm dự thầu

Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Chi phí trong đấu thầu

Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu quốc tế

Điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

Các trường hợp hủy thầu

Đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Chỉ định thầu

Mua sắm trực tiếp

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu

Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

Loại hợp đồng

Hồ sơ hợp đồng

Điều kiện ký kết hợp đồng

Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn

Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng

Điều kiện ký kết hợp đồng

Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu thầu phải tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư khác với quy định của Luật Đấu thầu thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó./.