Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 (Thay thế Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20/6/2013), có nhiều quy định mới tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế, như:

Doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật (Điều 13), công ty cổ phần có thể chọn một trong hai mô hình tổ chức, quản lý (Điều 134), cho phép lựa chọn cách bầu dồn phiếu (Điều 144), mã số doanh nghiệp được dùng làm mã số thuế (Điều 30), giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn ghi bốn nội dung (Điều 29), doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu (Điều 44), các nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam đều phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau đó sẽ thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp (Điều 21, Điều 22 và Điều 23), bãi bỏ việc đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp chủ tịch hội đồng quản trị (Điều 152), không yêu cầu các công ty cùng loại mới được hợp nhất, sáp nhập, chia, tách (Chương IX), các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Điều 211), doanh nghiệp nhà nước (Chương IV), doanh nghiệp xã hội (Điều 10) và nhiều quy định cụ thể khác.

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thực hiện tư vấn những quy định mới, các vấn đề pháp lý quan trọng của Luật doanh nghiệp năm 2014, theo các nội dung sau đây:  

Những quy định mới

Ghi ngành, nghề kinh doanh 

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Thành lập doanh nghiệp 

Tài sản góp vốn

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Định giá tài sản góp vốn 

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần

Thay đổi vốn điều lệ

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Đăng ký hộ kinh doanh

Cho thuê doanh nghiệp

Bán doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp

Tạm ngừng kinh doanh

Giải thể doanh nghiệp

Phá sản doanh nghiệp

Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình trước Quốc hội Việt Nam

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, có đội ngũ luật sư am hiểu luật doanh nghiệp, kinh nghiệm thực tế hơn 20 năm, tư vấn quản lý, điều hành cho các doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp có quy mô tổng công ty, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp đa quốc gia tại Việt Nam.

Ngoài ra, đội ngũ luật sư cũng tập trung tư vấn nội dung trong các luật có liên quan mật thiết với doanh nghiệp, như: Luật quản lý thuế, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các luật chuyên ngành đối với từng loại hình doanh nghiệp./.