LUẬT

HỢP TÁC XÃ

Số: 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012

HỎI ĐÁP

Quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Chế độ lưu giữ tài liệu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Các hành vi bị nghiêm cấm

Điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên

Quyền của thành viên, hợp tác xã thành viên

Nghĩa vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên

Chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên

Góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp

Trả lại, thừa kế vốn góp

Trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

TTHC

Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thủ tục thành lập hợp tác xã tại Đà Nẵng

Thủ tục khắc con dấu của hợp tác xã tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký mã số thuế cho hợp tác xã tại Đà Nẵng

Văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Chia, tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thủ tục giải thể hợp tác xã tại Đà Nẵng

MẪU BIỂU

Mẫu điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Mẫu sổ đăng ký thành viên, hợp tác xã thành viên

DỊCH VỤ

Thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thủ tục chia, tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thủ tục giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/09/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013

Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/04/2019 sửa đổi Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

LIÊN QUAN

Đăng ký hộ kinh doanh

Thành lập công ty tại Đà Nẵng

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn