Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013 (Thay thế Luật hợp tác xã số 18/2003/QH12 ngày 26/11/2003), có điểm mới nổi bật, như: Điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên (Điều 13), chính phủ quy định điều kiện, thủ tục trở thành thành viên hợp tác xã đối với pháp nhân Việt Nam và cá nhân là người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam (Khoản 4 Điều 13), góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp (Điều 17), cơ cấu tổ chức (Điều 29), đại hội thành viên (Điều 30), hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (Điều 35) và nhiều nội dung quan trọng khác.

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn theo các nội dung sau:

Quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Các hành vi bị nghiêm cấm

Điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên

Quyền của thành viên, hợp tác xã thành viên

Nghĩa vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên

Chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên

Góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp

Trả lại, thừa kế vốn góp

Sáng lập viên

Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Nội dung điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tên, biểu tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Sổ đăng ký thành viên, hợp tác xã thành viên

Văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Cơ cấu tổ chức

Đại hội thành viên

Triệu tập đại hội thành viên

Quyền hạn và nhiệm vụ của đại hội thành viên

Biểu quyết trong đại hội thành viên

Hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Quyền hạn và nhiệm vụ của hội đồng quản trị

Quyền hạn và nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng quản trị

Giám đốc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Ban kiểm soát, kiểm soát viên

Điều kiện trở thành thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, giám đốc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng các chức danh quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Xác định giá trị vốn góp

Tăng, giảm vốn điều lệ hợ tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Phân phối thu nhập

Tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể

Chia, tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Liên minh hợp tác xã Việt Nam

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã.

Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành các doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật doanh nghiệp./.