LUẬT

NHÀ Ở

Số: 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014

HỎI ĐÁP

Quyền có chỗ ở và quyền sở hữu nhà ở

Các hành vi bị nghiêm cấm

Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở

Quyền của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở

Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở

Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở

Nguyên tắc kiến trúc nhà ở

Nguyên tắc phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư

Các hình thức bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư

Đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư

Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở để phục vụ tái định cư

Quản lý chất lượng nhà ở để phục vụ tái định cư

Yêu cầu đối với phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tại khu vực nông thôn

Yêu cầu đối với phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đô thị

Tiêu chuẩn và chất lượng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

Trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân trong việc phát triển nhà ở

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Các hình thức phát triển nhà ở xã hội

Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội

Nguyên tắc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội

Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội

TTHC

Cho thuê nhà ở thuộc sở hữu chung

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở

Tặng cho nhà ở thuộc sở hữu chung

Tặng cho nhà ở đang cho thuê

Thừa kế nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất

Thừa kế nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần

Thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung

Thế chấp nhà ở đang cho thuê

Điều kiện, thủ tục góp vốn bằng nhà ở

Góp vốn bằng nhà ở thuộc sở hữu chung

Góp vốn bằng nhà ở đang cho thuê

Cho mượn, cho ở nhờ nhà ở thuộc sở hữu chung

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở-

MẪU BIỂU

Hợp đồng về nhà ở

Hợp đồng cho thuê nhà ở thuộc sở hữu chung

Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại

Hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở

Hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

DỊCH VỤ

Hợp đồng về nhà ở

Hợp đồng cho thuê nhà ở thuộc sở hữu chung

Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại

Hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở

Hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của luật nhà ở và nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở

Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

LIÊN QUAN

Thành lập công ty

Thành lập chi nhánh công ty

Thành lập văn phòng đại diện công ty

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn