Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 (Thay thế Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật số 34/2009/QH12 ngày 18/6/2009, Luật số 38/2009/QH12 ngày 13/11/2009, Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008), quy định những điểm mới, như: giải thích từ ngữ rõ hơn về nhà ở, nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư, nhà ở thương mại, nhà ở công vụ (Điều 3), các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 6), mở rộng đối tượng được sở hữu nhà tại Việt Nam (Điều 7), thời hạn sử dụng nhà chung cư (Điều 99), đơn phương chấm dứt hợp đồng thực hiện hợp đồng thuê nhà ở (Điều 132), Điều kiện thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở và thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (Điều 148), Góp vốn bằng nhà ở thuộc sở hữu chung (Điều 151), điều kiện tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (Điều 161) và nhiều quy định mới khác.   

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn theo các nội dung sau: 

Sở hữu nhà ở 

Quy định chung về phát triển nhà ở

Phát triển nhà ở thương mại theo dự án

Phát triển nhà ở công vụ

Phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư

Phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

Chính sách về nhà ở xã hội

Chính sách phát triển và quản lý nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua, bán

Chính sách nhà ở xã hội cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa để ở

Tài chính cho phát triển nhà ở

Quản lý sử dụng nhà ở

Quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Bảo hành, bảo trì, cải tạo nhà ở

Phá dỡ nhà ở

Quản lý, sử dụng, bảo trì nhà chung cư

Phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng nhà chung cư

Giao dịch về nhà ở

Mua bán nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

Cho thuê nhà ở

Thuê mua nhà ở xã hội

Tặng cho nhà ở

Đổi nhà ở

Thừa kế nhà ở

Thế chấp nhà ở

Góp vốn bằng nhà ở

Cho mượn, cho ở nhờ nhà ở

Ủy quền quản lý nhà ở

Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở

Quản lý nhà nước về nhà ở

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà ở

Xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở 

Quyền có chỗ ở và quyền sở hữu nhà ở

Bảo hộ quyền sở hữu nhà ở

Các hành vi bị nghiêm cấm  

Bộ Xây dựng Việt Nam

Luật Nhà ở quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản./.