LUẬT

PHÁ SẢN

Số: 51/2014/QH13 ngày 19/06/2014

HỎI ĐÁP

Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan

Thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản

Từ chối hoặc thay đổi Thẩm phán trong quá trình giải quyết phá sản

Cá nhân, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Điều kiện hành nghề Quản tài viên

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Cá nhân không được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Lệ phí phá sản

Chi phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản

Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Việc yêu cầu, cấp, thông báo văn bản trong giải quyết phá sản

TTHC

Yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ

Yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động, đại diện công đoàn

Yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Yêu cầu mở thủ tục phá sản của cổ đông hoặc nhóm cổ đông của công ty cổ phần, thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã

Đề nghị xem xét lại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Thủ tục nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản

MẪU BIỂU

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động, đại diện công đoàn

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của cổ đông hoặc nhóm cổ đông của công ty cổ phần, thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã

DỊCH VỤ

Yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ

Yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động, đại diện công đoàn

Yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Yêu cầu mở thủ tục phá sản của cổ đông hoặc nhóm cổ đông của công ty cổ phần, thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã

Đề nghị xem xét lại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Thủ tục nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Luật Phá sản số 51/2014/QH13 ngày 19/06/2014

Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Thông tư số 31/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản

Nghị định 67/2015/NĐ-CP ngày 14/08/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

LIÊN QUAN

Giải thể công ty

Chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn