Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 (Thay thế Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật số 38/2009/QH12 ngày 13/11/2009), quy định một số điểm mới, như: giải thích rõ hơn về các từ ngữ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, ... (Điều 3), nội dung mới về chủ đầu tư (Điều 7), các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 12), hội đồng thẩm định và nội dung thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng (Điều 33), công bố công khai quy hoạch xây dựng (Điều 40), thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Điều 56), thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điều 65), yêu cầu đối với thiết kế xây dựng (Điều 79), điều kiện cấp Giấy phép xây dựng với công trình trong đô thị (Điều 91), điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ (Điều 93) và nhiều quy định mới khác.      

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn theo các nội dung sau: 

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch xây dựng vùng

Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

Quy hoạch xây dựng nông thôn

Thẩm định phê duyệt quy hoạch xây dựng

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng

Tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng

Quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng

Dự án đầu tư xây dựng công trình

Lập, thẩm định dự án và quyết định đầu tư xây dựng

Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, nhà thầu tư vấn và người quyết định đầu tư

Khảo sát xây dựng

Thiết kế xây dựng

Giấy phép xây dựng

Chuẩn bị xây dựng công trình

Thi công xây dựng công trình

Giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng

Bảo hành, bảo trì công trình xây dựng

Xây dựng công trình đặc thù

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Hợp đồng xây dựng

Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

Trách nhiệm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của các cơ quan nhà nước 

Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng

Loại và cấp công trình xây dựng

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng

Chủ đầu tư

Giám sát đánh giá dự án đầu tư xây dựng

Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng

Chính sách khuyến khích trong hoạt động đầu tư xây dựng

Hợp tác quốc tế trong hoạt động đầu tư xây dựng

Các hành vi bị nghiêm cấm 

Bộ Xây dựng Việt Nam

Luật Xây dựng được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó./.