Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/006 (Thay thế Luật thương mại ngày 10/5/1997), quy định về lĩnh vực thương mại, như: thương nhân (Điều 6), nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của thương nhân (Điều 7), thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam (Điều 16), quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Điều 21), hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá (Điều 24), chuyển rủi ro trong trường hợp mua bán hàng hoá đang trên đường vận chuyển (Điều 60), hình thức hợp đồng dịch vụ (Điều 74), khuyến mại (Điều 88), quảng cáo thương mại (Điều 102), trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ (Điều 117), hội chợ, triển lãm thương mại (Điều 129), đại diện cho thương nhân (Điều 141), môi giới thương mại (Điều 150), uỷ thác mua bán hàng hóa (Điều 155), dịch vụ logistics (Điều 233) và nhiều quy định khác.

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn theo các nội dung sau: 

Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại

Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam

Hoạt động mua bán hàng hóa 

Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Hoạt động cung ứng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ

Khuyến mại

Quảng cáo thương mại

Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

Hội trợ triển lãm thương mại

Đại diện cho thương nhân

Môi giới thương mại

Ủy thác mua bán hàng hóa

Đại lý thương mại

Gia công trong thương mại

Đấu giá hàng hóa

Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ

Dịch vụ Logistics

Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Dịch vụ quá cảnh hàng hóa

Dịch vụ giám định

Cho thuê hàng hóa

Nhượng quyền thương mại

Chế tài trong thương mại

Giải quyết tranh chấp trong thương mại

Xử lý vi phạm pháp luật về thương mại

Tư vấn Luật Thương mại 2005

Bộ Công thương Việt Nam

Các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại bao gồm: Vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh; giấy phép kinh doanh của thương nhân; thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam và của thương nhân nước ngoài; Vi phạm quy định về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh trong nước và hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu; quá cảnh; Vi phạm chế độ thuế, hóa đơn, chứng từ, sổ và báo cáo kế toán; Vi phạm quy định về giá hàng hóa, dịch vụ; Vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Buôn lậu, kinh doanh hàng nhập lậu, buôn bán hàng giả hoặc nguyên liệu, vật liệu phục vụ cho sản xuất hàng giả, kinh doanh trái phép; Vi phạm các quy định liên quan đến chất lượng hàng hóa, dịch vụ kinh doanh trong nước và hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu; Gian lận, lừa dối khách hàng khi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Vi phạm các quy định liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa, dịch vụ kinh doanh trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu; Vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa; Các vi phạm khác trong hoạt động thương mại theo quy định của pháp luật./.