LUẬT

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Số: 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005

HỎI ĐÁP

Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Giới hạn quyền sở hữu trí tuệ

Chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ

Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Phí, lệ phí về sở hữu trí tuệ

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan

Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ

Quyền tác giả

Quyền nhân thân

Quyền tài sản

Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu

Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian

Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Quyền của người biểu diễn

Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình

Quyền của tổ chức phát sóng

Thời hạn bảo hộ quyền liên quan

Hành vi xâm phạm các quyền liên quan

Chủ sở hữu quyền tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế

Chủ sở hữu quyền tác giả là người được chuyển giao quyền

Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước

Tác phẩm thuộc về công chúng

Chủ sở hữu quyền liên quan

TTHC

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Tiếp nhận đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, ngày nộp đơn

Thẩm định hình thức đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Đơn quốc tế và xử lý đơn quốc tế

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Đăng ký quyền đối với giống cây trồng

Đơn đăng ký bảo hộ

Thủ tục áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan

MẪU BIỂU

Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Đơn quốc tế và xử lý đơn quốc tế

Đơn đăng ký bảo hộ

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

DỊCH VỤ

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Luật số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 về sở hữu trí tuệ

Nghị định số  100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Nghị định số 104/2006/NĐ-CP ngày  22/9/2006 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006

Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/08/2010 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Thông tư số 44/2011/TT- BTC ngày 01/04/2011 hướng dẫn về công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan

Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

LIÊN QUAN

Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn