Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016, có những quy định đáng lưu ý, như: Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật (Điều 11), Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh (Điều 13), nội dung giấy khai sinh như thông tin của người đăng ký khai sinh; thông tin của cha, mẹ; số định danh của cá nhân của người được đăng ký khai sinh (Điều 14), thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài được giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết (Điều 35) và những quy định cụ thể khác.

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn theo các nội dung sau:

Quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân

Thẩm quyền đăng ký hộ tịch

Bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch

Phương thức yêu cầu và tiếp nhận yêu cầu đăng ký hộ tịch

Hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ của nước ngoài

Lệ phí hộ tịch

Các hành vi bị nghiêm cấm

Trách nhiệm đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thẩm quyền đăng ký kết hôn và nội dung Giấy chứng nhận kết hôn

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký giám hộ cử

Đăng ký giám hộ đương nhiên

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Đăng ký thay đổi giám hộ

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Thủ tục bổ sung hộ tịch

Trách nhiệm thông báo khi có sự thay đổi hộ tịch

Thẩm quyền đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Thẩm quyền ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn

Đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài 

Tư vấn Luật Hộ tịch năm 2014

Bộ Tư pháp Việt Nam

Luật Hộ tịch quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch.

Thẩm quyền, thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch, nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam, Luật nuôi con nuôi, trừ trường hợp Luật Hộ tịch có quy định khác.

Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, thực hiện quản lý về dân cư./.