LUẬT

HẢI QUAN

Số: 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014

HỎI ĐÁP

Hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hải quan

Giám sát thi hành pháp luật về hải quan

Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

Đại lý làm thủ tục hải quan

Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức hải quan

TTHC

Thủ tục hải quan

Hồ sơ hải quan

Khai hải quan

Đăng ký tờ khai hải quan

Thông quan hàng hóa

MẪU BIỂU

Hồ sơ hải quan

Khai hải quan

DỊCH VỤ

Thủ tục hải quan

Hồ sơ hải quan

Khai hải quan

Đăng ký tờ khai hải quan

Thông quan hàng hóa

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/06/2022 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Thông tư 72/2022/TT-BTC ngày 30/11/2022 ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/TT-BTC về danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu việt nam

Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Nghị định 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

LIÊN QUAN

Thành lập công ty

Thành lập chi nhánh công ty

Thành lập văn phòng đại diện công ty

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn