Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 (Thay thế Luật hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005), quy định các nội dung mới, như: Hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hải quan (Điều 10), quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan (Điều 17), đại lý làm thủ tục hải quan (Điều 20), thời hạn nộp hồ sơ hải quan (Điều 25), kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp vắng mặt người khai hải quan (Điều 34), bỏ quy định cơ quan hải quan phải xác nhận bằng văn bản khi có yêu cầu xuất trình, bổ sung hồ sơ, chứng từ ngoài hồ sơ, chứng từ theo quy định của pháp luật về hải quan và các quy định cụ thể khác.   

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn theo các nội dung sau: 

Thủ tục hải quan

Hồ sơ hải quan

Khai hải quan

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải

Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp

Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, tài sản di chuyển, hành lý

Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu

Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa tại kho ngoại quan

Kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan

Kiểm tra sau thông quan

Thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tin hải quan

Thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hải quan

Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

Nhiệm vụ quền hạn của công chức hải quan

Đại lý làm thủ tục hải quan 

Tổng Cục hải quan Việt Nam

Luật Hải quan quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.

Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật Hải quan thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Đối với những trường hợp mà Luật Hải quan, văn bản pháp luật khác của Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên chưa có quy định thì có thể áp dụng tập quán và thông lệ quốc tế liên quan đến hải quan, nếu việc áp dụng tập quán và thông lệ quốc tế đó không trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam./.