Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Thay thế Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005), có những điểm mới, như: Thêm ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh (Điều 6), thêm đối tượng ưu đãi đầu tư (Điều 15), bổ sung ngành nghề ưu đãi đầu tư mới (Điều 16), giảm bớt ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016. Ngoài ra, còn nhiều các điểm mới cụ thể khác.  

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn các nội dung sau: 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài 

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế (thành lập công ty)

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

Đầu tưu theo hình thức hợp đồng BCC

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Nguyên tắc và hình thức đầu tư ra nước ngoài

Triển khai hoạt động đầu tư ở nước ngoài 

Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư

Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư

Danh mục ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ngành nghề, cấm đầu tư kinh doanh 

Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Văn phòng luật sư ĐMS, có đội ngũ luật sư chuyên thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, kinh nghiệm thực tế từ 16 đến 18 năm tư vấn cho các loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, như: tư vấn về tổ chức bộ máy kế toán hoặc nhân viên kế toán, kê khai thuế, cách thức hạch toán chi phí, tập hợp chứng từ kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính, quản lý thuế và công tác quản lý nhân sự đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài./.