LUẬT

DU LỊCH

Số: 09/2017/QH14 ngày 19/06/2017

HỎI ĐÁP

Các loại khách du lịch

Quyền của khách du lịch

Nghĩa vụ của khách du lịch

Bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Các loại tài nguyên du lịch

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch

Phát triển du lịch cộng đồng

TTHC

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Thẻ hướng dẫn viên du lịch

Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

MẪU BIỂU

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

DỊCH VỤ

Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

BIỂU PHÍ

Biểu phí dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/06/2017

Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số Điều của Luật Du lịch

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

LIÊN QUAN

Thành lập công ty du lịch

Thành lập chi nhánh công ty du lịch

Thành lập văn phòng đại diện công ty du lịch

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn