Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 có hiệu lực thi hành tư ngày 01/07/2015 (Thay thế Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006), có các quy định mới về kinh doanh bất động sản, như: Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng (Điều 10), chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng; ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai; trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết và bên mua, bên thuê mua có yêu cầu thì bên bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết (Điều 56).

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng tư vấn các nội dung sau: 

Thủ tục đầu tư tạo lập nhà công trình xây dựng để kinh doanh

Thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng

Thuê nhà, công trình xây dựng

Thuê mua nhà, công trình xây dựng

Kinh doanh quyền sử dụng đất

Môi giới bất động sản

Định giá bất động sản

Sàn giao dịch bất động sản

Các dịch vụ bất động sản khác

Hợp đồng kinh doanh bất động sản

Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản 

Các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh

Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản

Chính sách đầu tư kinh doanh bất động sản

Mua bán, chuyển nhượng bất động sản theo hình thức ứng tiền trước, trả chậm, trả dần  

Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam

Trong quá trình hội nhập, giao lưu văn hóa xã hội, phát triển kinh tế giữa các doanh nghiệp, cá nhân thuộc nhiều quốc gia trên thế giới, phát sinh các quan hệ dân sự, kinh tế và thương mại có yếu tố nước ngoài liên quan đến bất động sản, cần có sự tư vấn của Luật sư chuyên về lĩnh vực bất động sản, như: vấn đề sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam, quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài liên quan đến quyền sở hữu bất động sản tại Việt Nam, hợp đồng cho thuê bất động sản có yếu tố nước ngoài và nhiều nội dung liên quan khác./.