Tìm kiếm

Mẫu Giấy đề nghị thay đổi nội dung ĐKHĐ của Công ty Luật

Mẫu Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật tại Đà Nẵng (Khoản 1 Điều 36 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Khoản 6 Điều 26 Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021)

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, gồm: những nội dung chính theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006.

Mẫu Đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân là việc luật sư tự mình nhận vụ, việc, cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động hành nghề và hoạt động theo loại hình hộ kinh doanh cá thể (Khoản 1 Điều 49 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006).

Mẫu Thông báo V/v thay đổi nội dung ĐKHĐ của Văn phòng luật sư

Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi hoặc kể từ ngày nhận được Giấy đăng ký hoạt động cấp lại, Luật sư là Trưởng Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng phải thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng về việc thay đổi (Khoản 1 Điều 36 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006).

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Công ty Luật tại Đà Nẵng

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Công ty Luật tại Đà Nẵng gồm những nội dung chính theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006.

Mẫu Điều lệ Công ty Luật tại Đà Nẵng

Mẫu Điều lệ Công ty Luật tại Đà Nẵng gồm những nội dung chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006.

Mẫu Công văn đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu của Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng

Mẫu Công văn đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu của Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng (Điều 14 Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 13/4/2012, Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017, Điều 17 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016). 

Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng

Phòng chống dịch Covid-19, Đà Nẵng cấp giấy đi đường cho người dân thống nhất theo mẫu. Khi thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, việc cấp Giấy đi đường được ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường, xã ký, đóng dấu nhưng Tổ dân phố cấp cho người dân để thuận tiện. Mẫu giấy đi đường ban hành kèm theo Công văn số: 4817/UBND-KGVX ngày 31/7/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân: Được quy định chi tiết tại Điều 21 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 04/01/2021, thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015.

Mẫu quyết định của hội đồng quản trị

Mẫu quyết định của hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1 Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020).

Mẫu quy định về quản lý và sử dụng con dấu

Giám đốc công ty có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu và ban hành quy định về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình (Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016).

Mẫu thông báo về mẫu con dấu

Công ty có trách nhiệm: đăng ký mẫu con dấu và thông báo mẫu con dấu cho cơ quan, tổ chức có liên quan biết trước khi sử dụng (Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016).

Mẫu biên lai thu tiền

Mục đích: Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ.

Mẫu bảng kiểm kê quỹ, dùng cho VNĐ

Mục đích: Bảng kiểm kê quỹ nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

Mẫu bảng kê chi tiền

Mục đích: Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.

Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định

Mục đích: Nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, được cấp trên cấp, được tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài...đưa vào sử dụng tại đơn vị hoặc tài sản của đơn vị bàn giao cho đơn vị khác theo lệnh của cấp trên, theo hợp đồng góp vốn,...(không sử dụng biên bản giao nhận TSCĐ trong trường hợp nhượng bán, thanh lý hoặc tài sản cố định phát hiện thừa, thiếu khi kiểm kê). Biên bản giao nhận TSCĐ là căn cứ để giao nhận TSCĐ và kế toán ghi sổ (thẻ) TSCĐ, sổ kế toán có liên quan.

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

Mục đích: Xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán.

Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

Mục đích: Xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ sửa chữa và bên thực hiện việc sửa chữa. Là căn cứ ghi sổ kế toán và thanh toán chi phí sửa chữa TSCĐ.