Tìm kiếm

Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng mẫu số 06/GTGT ?

Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT ?