Tìm kiếm

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư ?

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư này. Thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở phục vụ tái định cư tối thiểu là 03 năm (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác); sau khi hết hạn hợp đồng mà người thuê có nhu cầu thuê tiếp thì được gia hạn hợp đồng trong thời hạn không quá 03 năm. Thời hạn của hợp đồng thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư tối thiểu là 05 năm ?

Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở ?

Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 21 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 ? 

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước ?

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 22 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 ?

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở ?

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 24 ban hành kèm theo Thông tư này. Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các Điều Khoản trong mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho phù hợp, nhưng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở do các bên ký kết phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung chính quy định tại Khoản 1 Điều này và không được trái với quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về nhà ở ?