Tìm kiếm

Mẫu Giấy đề nghị thay đổi nội dung ĐKHĐ của Công ty Luật ?

Trường hợp Công ty Luật tại Đà Nẵng, có sự thay địa chỉ trụ sở, danh sách Luật sư tại Đà Nẵng, người đại diện theo pháp luật hoặc nội dung khác trong hồ sơ đăng ký hoạt động, thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, Công ty Luật tại Đà Nẵng phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng.

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Công ty Luật tại Đà Nẵng ?

Công ty Luật thực hiện thủ tục đề nghị đăng ký hoạt động theo quy định có liên quan tại Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006 ?

Mẫu Điều lệ Công ty Luật tại Đà Nẵng ?

Mẫu Điều lệ Công ty Luật tại Đà Nẵng gồm những nội dung chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006 ?