Biểu mẫu

Công ty Luật thực hiện thủ tục đề nghị đăng ký hoạt động theo quy định có liên quan tại Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006 ?

Hồ sơ

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Công ty Luật tại Đà Nẵng ?

Điều 6 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013.

Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021.

TP-LS-02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng

Tên tôi là (ghi bằng chữ in hoa): ___                                                    

Giới tính: ___                        Sinh ngày __/__/____

Thẻ luật sư số ____ , ngày cấp __/__/____

Là thành viên Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: ___

Chỗ ở hiện nay: ___

Điện thoại: ___                    Email: ___

Đăng ký hoạt động cho Công ty Luật TNHH MTV với các nội dung sau đây:

1. Tên gọi dự kiến của Công ty luật (tên gọi đầy đủ của công ty luật ghi bằng chữ in hoa; lựa chọn ít nhất 03 tên ghi theo thứ tự ưu tiên): __

Tên giao dịch (nếu có): __

Tên viết tắt (nếu có): __

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ___

2. Địa chỉ trụ sở:  ___

Số điện thoại: ___ Fax: ___

Email: ___ Website: ___

3. Người đại diện theo pháp luật: ___

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  __

Giới tính: ___ Ngày sinh: __/__/____

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: __

Ngày cấp: __/__/____ Nơi cấp: ____

Địa chỉ thường trú: ___

Chỗ ở hiện nay: ___

Thẻ luật sư số ____ do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: __/__/____

Là thành viên Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng

4. Lĩnh vực hành nghề của Luật sư:

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.

Luật sư thực hiện tư vấn pháp luật cho khách hàng.

Luật sư đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật Luật sư.

5. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Giám đốc công ty:

Chữ ký mẫu thứ nhất                                                                    

Họ và tên: ___     

Chữ ký mẫu thứ hai      

Họ và tên: ___

Tôi xin cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

Đà Nẵng, ngày __ tháng __ năm ____

            Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Luật sư ___

Mẫu Giấy đề nghị ĐKHĐ Công ty Luật tại Đà Nẵng: Tải về 

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu Giấy đề nghị thay đổi nội dung ĐKHĐ của Công ty Luật ?

Trường hợp Công ty Luật tại Đà Nẵng, có sự thay địa chỉ trụ sở, danh sách Luật sư tại Đà Nẵng, người đại diện theo pháp luật hoặc nội dung khác trong hồ sơ đăng ký hoạt động, thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, Công ty Luật tại Đà Nẵng phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng.

Mẫu Điều lệ Công ty Luật tại Đà Nẵng ?

Mẫu Điều lệ Công ty Luật tại Đà Nẵng gồm những nội dung chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006 ?