Biểu mẫu

Trường hợp Công ty Luật tại Đà Nẵng, có sự thay địa chỉ trụ sở, danh sách Luật sư tại Đà Nẵng, người đại diện theo pháp luật hoặc nội dung khác trong hồ sơ đăng ký hoạt động, thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, Công ty Luật tại Đà Nẵng phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng.

Hồ sơ

Mẫu Giấy đề nghị thay đổi nội dung ĐKHĐ của Công ty Luật ?

Khoản 1 Điều 36 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Khoản 6 Điều 26 Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021.

TP-LS-06

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA

TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng

1. Tên gọi đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY LUẬT TNHH ___

2. Giấy đăng ký hoạt động số: ___/TP/ĐKHĐ, do Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng, cấp ngày: __/__/____

3. Địa chỉ trụ sở: ___

Số điện thoại: __                Fax: __          

Email: __

Website: ___

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư như sau:

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ

Nội dung đăng ký địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi:

“2. Địa chỉ trụ sở: ___

Điện thoại: ___                

Email: __

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ GIÁM ĐỐC CÔNG TY LUẬT

Nội dung đăng ký Giám đốc Công ty Luật sau khi thay đổi:

“3. Giám đốc Công ty Luật:

Họ và tên: ___                                                         Giới tính: ___

Sinh ngày: __/__/____

CCCD: __

Ngày cấp: __/__/____

Nơi cấp: ___

Nơi ĐKHKTT: __

Chứng chỉ hành nghề luật sư số: __.__/TP/LS-CCHN

Ngày cấp: __/__/____

Thành viên của Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng”.

Tổ chức hành nghề luật sư cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định./.

Đà Nẵng, ngày ___ tháng ___ năm 2024

Người đại diện theo pháp luật

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

___

Mẫu Giấy đề nghị thay đổi nội dung ĐKHĐ của Công ty Luật tại Đà Nẵng: Tải về

Liên hệ: 

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfỉm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Công ty Luật tại Đà Nẵng ?

Công ty Luật thực hiện thủ tục đề nghị đăng ký hoạt động theo quy định có liên quan tại Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006 ?

Mẫu Điều lệ Công ty Luật tại Đà Nẵng ?

Mẫu Điều lệ Công ty Luật tại Đà Nẵng gồm những nội dung chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006 ?