Biểu mẫu

Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân là việc luật sư tự mình nhận vụ, việc, cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động hành nghề và hoạt động theo loại hình hộ kinh doanh cá thể ?

Hồ sơ

Mẫu Đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân ?

Khoản 1 Điều 49 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006.

Khoản 5 Điều 26 Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

TP-LS-05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ

HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng

Tôi tên là: ___ Giới tính: ___  Ngày sinh: __/__/____

Đăng ký hoạt động hành nghề luật sư với tư cách cá nhân tại Đà Nẵng với các nội dung sau đây:

1. Họ và tên luật sư (ghi bằng chữ in hoa): __

Số điện thoại: __  Fax: __  Email: ___

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu số: ___

Ngày cấp: __/__/____ Nơi cấp: ___

Địa chỉ thường trú:  ___

Chỗ ở hiện nay: ___

Thẻ luật sư số ___ do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: __/__/____

Là thành viên Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức ký hợp đồng lao động: ____

Số điện thoại: ___ Fax: ___

Email: ___  Website: ____

3. Lĩnh vực hành nghề: Theo quy định của Luật Luật sư.

Tôi chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam kết tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định./.

Đà Nẵng, ngày__ tháng __ năm____

Luật sư đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

______

Mẫu Đơn đề nghị ĐKHN Luật sư tại Đà Nẵng: Tải về 

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN