Tìm kiếm

Mẫu hợp đồng đặt cọc ?

Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng ? 

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc ?

Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng ?

Mẫu di chúc viết tay ?

Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc, việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ luật này ?

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng ?

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây: Hợp đồng đã được hoàn thành; Theo thỏa thuận của các bên; Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện; Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện; Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn; Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này; Trường hợp khác do luật quy định ?  

Mẫu biên bản giao nhận tài sản góp vốn ?

Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản ?

Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn ?

Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam ?

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh ?

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thực hiện thủ tục gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh ?

Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn ?

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh ?

Mẫu giấy đi đường của doanh nghiệp ?

Doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức liên quan có thể tham khảo sử dụng cho cán bộ công nhân viên hoặc người lao động làm giấy đi đường, công tác, chứng từ thanh toán tiền công tác phí hoặc sử dụng cho các mục đích khác ?

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư ?

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư này. Thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở phục vụ tái định cư tối thiểu là 03 năm (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác); sau khi hết hạn hợp đồng mà người thuê có nhu cầu thuê tiếp thì được gia hạn hợp đồng trong thời hạn không quá 03 năm. Thời hạn của hợp đồng thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư tối thiểu là 05 năm ?

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở ?

Tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và soạn thảo mẫu hợp đồng thuê nhà ở ?

Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở ?

Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 21 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 ? 

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước ?

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 22 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 ?

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở ?

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 24 ban hành kèm theo Thông tư này. Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các Điều Khoản trong mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho phù hợp, nhưng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở do các bên ký kết phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung chính quy định tại Khoản 1 Điều này và không được trái với quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về nhà ở ?

Mẫu quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền ?

Tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và soạn thảo mẫu quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền ?

Mẫu sơ yếu lý lịch ?

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có thể tham khảo sử dụng trong giao dịch dân sự, lao động, học tập, công tác và hồ sơ xin việc làm của cá nhân ? 

Mẫu sổ đăng ký cổ đông ?

Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này ? 

Mẫu cổ phiếu ?

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó ?