Biểu mẫu

Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn, trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (Điểm b, Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015)

Hồ sơ

Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ Điểm b, Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC;

Hôm nay, ngày … tháng … năm … … , tại Văn phòng Công ty …. (Địa chỉ: …), chúng tôi gồm có:

Bên lập hoá đơn (Bên bán):

Công ty …

Địa chỉ trụ sở chính: …

Đại diện theo pháp luật: …

Chức vụ: …

Mã số thuế: …

Bên nhận hoá đơn (Bên mua):

Công ty …

Địa chỉ trụ sở chính: …

Đại diện theo pháp luật: …

Chức vụ: …

Mã số thuế: …

Hai bên đồng ý, thống nhất điều chỉnh hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT), mẫu số: …, ký hiệu: …, số …, ngày …/ …/ …, như sau:

Nội dung ghi saiNội dung được điều chỉnh ghi đúng

Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, kể từ ngày được ký kết và được giao cho Bên bán giữ 01 bản, Bên mua giữ 01 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HOÁ ĐƠN
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Văn B
ĐẠI DIỆN BÊN LẬP HOÁ ĐƠN
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Văn A

Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn: Tải về

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng mẫu số 06/GTGT

Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này (Khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành)