Biểu mẫu

Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty ?

Hồ sơ

Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp ?

(Khoản 5, Khoản 6 Điều 48 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014)..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

.

Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

Vốn điều lệ của công ty;

Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên;

Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty (Khoản 5, Khoản 6 Điều 48 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

.

Giấy chứng nhận phần vốn góp:

.

Tên doanh nghiệp: …

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: …

Tên doanh nghiệp viết tắt: …

Mã số doanh nghiệp: …

Địa chỉ trụ sở chính: ..

Điện thoại: …

Email: …

Vốn điều lệ: … VNĐ (Bằng chữ: …)

.

Doanh nghiệp chứng nhận phần vốn góp của thành viên như sau:

.

Họ và tên thành viên: …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân (địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức): …

Quốc tịch: …

Số, ngày, cơ quan cấp CMND; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức: …

Vốn góp:

- Giá trị phần vốn góp: …

- Tỷ lệ (%): …

- Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn: …

Thời điểm góp vốn: …

Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp: …

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy chứng nhận phần vốn góp này./.

.

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Văn A

.

Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp: Tải về 

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp ?

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nộp phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp ?

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ?

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ?

Mẫu biên bản giao nhận tài sản góp vốn ?

Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản ?

Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn ?

Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam ?

Mẫu sổ đăng ký cổ đông ?

Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này ?