Biểu mẫu

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ?

Hồ sơ

Mẫu quyết định của hội đồng quản trị ?

Khoản 1 Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  … /QĐ-HĐQT , ngày  …  tháng… năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việcChấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần …”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần …;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động đối với:

Chi nhánh Công ty Cổ phần …

Mã số chi nhánh: …

Địa chỉ chi nhánh: ...

Thời hạn chấm dứt hoạt động: Kể từ ngày ký quyết định này.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Chi nhánh Công ty Cổ phần …, theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, trưởng, phó các phòng, ban và bộ phận của Công ty, thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và Chi nhánh Công ty Cổ phần … căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (th/hiện);
- HĐQT (th/dõi);
- Cơ quan ĐKKD (giải quyết);
- Lưu VP.
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 (Chữ ký, họ tênvà đóng dấu)

NGUYỄN VĂN A

Mẫu quyết định của hội đồng quản trị: Tải về 

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị ?

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây ?