Biểu mẫu

Mẫu quyết định của hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1 Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020).

Hồ sơ

Mẫu quyết định của hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  … /QĐ-HĐQT , ngày  …  tháng… năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việcChấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần …”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần …;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động đối với:

Chi nhánh Công ty Cổ phần …

Mã số chi nhánh: …

Địa chỉ chi nhánh: ...

Thời hạn chấm dứt hoạt động: Kể từ ngày ký quyết định này.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Chi nhánh Công ty Cổ phần …, theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, trưởng, phó các phòng, ban và bộ phận của Công ty, thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và Chi nhánh Công ty Cổ phần … căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (th/hiện);
- HĐQT (th/dõi);
- Cơ quan ĐKKD (giải quyết);
- Lưu VP.
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 (Chữ ký, họ tênvà đóng dấu)

NGUYỄN VĂN A

Mẫu quyết định của hội đồng quản trị: Tải về

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

21 mẫu văn bản thường dành cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! văn phòng luật sư có thể tư vấn soạn thảo một số mẫu văn bản thường được sử dụng trong doanh nghiệp tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ? được các loại hình doanh nghiệp, công ty sử dụng phổ biến, phục vụ cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh tại Việt Nam ?

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc: Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác (Khoản 1 Điều 81 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Mẫu điều lệ văn phòng đại diện công ty tnhh

Mẫu điều lệ văn phòng đại diện công ty tnhh: Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó (Khoản 2 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014), không phải là pháp nhân (Khoản 1 Điều 84 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Mẫu điều lệ chi nhánh công ty tnhh

Mẫu điều lệ chi nhánh công ty tnhh: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền (Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014), không phải là pháp nhân (Khoản 1 Điều 84 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp

Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp: tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty (Khoản 5, Khoản 6 Điều 48 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).