Biểu mẫu

Mẫu giấy yêu cầu luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp: Khi tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự, luật sư xuất trình Thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư của khách hàng (Khoản 2 Điều 27 Luật Luật sư số 12/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012)

Hồ sơ

Mẫu giấy yêu cầu luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

..., ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY YÊU CẦU LUẬT SƯ

BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP

Kính gửi: ... 

Căn cứ quyết định số .../.../QĐ- ... ngày .../.../... về việc ...;

Giấy triệu tập phiên tòa số .../GTT-... ngày .../.../...;

Tên tôi là: ... , năm sinh: .../.../...

Địa chỉ thường trú: ...

Nơi ở hiện nay: ...

Giấy CMND số ... cấp ngày .../.../... tại Công an ...;

Điện thoại: ...                                       

Email: ...

Tham dự phiên tòa với tư cách là ..., tôi đồng ý mời luật sư Đỗ Minh Sơn bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho mình. 

Vậy, bằng giấy yêu cầu này, tôi đề nghị Công ty Luật TNHH MTV ĐMS cử luật sư Đỗ Minh Sơn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho tôi trong phiên tòa xét xử ... tại Toà án nhân dân ... ./.

Trân trọng cảm ơn!

  Người yêu cầu
(Chữ ký, họ tên)
...

Xác nhận đồng ý của Công ty Luật TNHH MTV ĐMS:

GIÁM ĐỐC

...

Luật sư Đỗ Minh Sơn 

Mẫu giấy yêu cầu luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp: tải về  

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt ?

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt: Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt (Khoản 2 Điều 227 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa

Mẫu đơn xin hoãn phiên toà: trường hợp các đương sự tham gia tố tụng được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vắng mặt, thì hội đồng xét xử hoãn phiên tòa (Khoản 1 Điều 199, Khoản 2 Điều 266 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 20/03/2013 hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự).

Biểu mẫu sử dụng trong tố tụng dân sự ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Một số mẫu biểu thường được sử dụng trong tố tụng dân sự, như: giấy yêu cầu luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp ? giấy giới thiệu luật sư tham gia tố tụng ? đơn xin hoãn phiên tòa ? đơn xin sao chụp tại liệu ? giấy ủy quyền thạm gia tố tụng ? văn phòng luật sư có thể cung cấp cho đương sự tham gia tố tụng các mẫu biểu này ?      

Mẫu đơn xin sao chụp tài liệu ?

Đơn xin sao chụp tài liệu vụ án dân sự: thực hiện nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự và theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Bộ Luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/06/2004; Điều 17 Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012.

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng ?

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng: Người đại diện theo ủy quyền được quy định trong Bộ luật dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự; đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng (Khoản 3 Điều 74 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 20/03/2013).