Biểu mẫu

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng: Người đại diện theo ủy quyền được quy định trong Bộ luật dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự; đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng (Khoản 3 Điều 74 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 20/03/2013).

Hồ sơ

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG

Kính gửi: ...

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ nhu cầu thực hiện công việc và thỏa thuận của hai bên:

Bên ủy quyền (Bên A):

Họ và tên: ..., năm sinh ..., địa chỉ: ..., giấy CMND số ... ngày cấp ... tại Công an Đà Nẵng, điện thoại: ...

Tham gia tố tụng với tư cách là: ...

Lý do ủy quyền: ...

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Họ và tên: ..., năm sinh ..., địa chỉ: ..., giấy CMND số ... ngày cấp ... tại Công an ..., điện thoại: ...

Phạm vi ủy quyền:

Bên B được thay mặt bên A tham gia tố tụng, tham dự phiên tòa, thực hiện việc phát biểu ý kiến, trình bày quan điểm, trả lời câu hỏi, quyết định tất cả các vấn đề liên quan về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên A theo quyết định số .../.../QĐ-PT ngày ... và giấy triệu tập phiên tòa số .../GTT-PT ngày ... của Tòa án nhân dân ....

Thời hạn ủy quyền: 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực, kể từ ngày được hai bên ký kết và hết hiệu lực khi giải quyết xong vụ án hoặc hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Bên A xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền trên đây. 

Bên A công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

Rất mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận và tạo điều kiện thuận lợi của Tòa án ... ./.

Trân trọng cảm ơn!

BÊN B
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Văn B
BÊN A
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Văn A

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 20/03/2013 hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành (Khoản 2 Điều 202).

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng: tải về 

.

.

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt ?

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt: Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt (Khoản 2 Điều 227 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa

Mẫu đơn xin hoãn phiên toà: trường hợp các đương sự tham gia tố tụng được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vắng mặt, thì hội đồng xét xử hoãn phiên tòa (Khoản 1 Điều 199, Khoản 2 Điều 266 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 20/03/2013 hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự).

Biểu mẫu sử dụng trong tố tụng dân sự ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Một số mẫu biểu thường được sử dụng trong tố tụng dân sự, như: giấy yêu cầu luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp ? giấy giới thiệu luật sư tham gia tố tụng ? đơn xin hoãn phiên tòa ? đơn xin sao chụp tại liệu ? giấy ủy quyền thạm gia tố tụng ? văn phòng luật sư có thể cung cấp cho đương sự tham gia tố tụng các mẫu biểu này ?      

Mẫu đơn xin sao chụp tài liệu ?

Đơn xin sao chụp tài liệu vụ án dân sự: thực hiện nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự và theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Bộ Luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/06/2004; Điều 17 Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012.

Mẫu giấy yêu cầu luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp ?

Mẫu giấy yêu cầu luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp: Khi tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự, luật sư xuất trình Thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư của khách hàng (Khoản 2 Điều 27 Luật Luật sư số 12/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012)