Biểu mẫu

Mẫu giấy giới thiệu luật sư tham gia tố tụng: Khi đề nghị cấp giấy chứng nhận người bào chữa, luật sư xuất trình các giấy tờ sau đây: Thẻ luật sư. Giấy yêu cầu luật sư của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc của người khác hoặc văn bản cử luật sư của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đó hành nghề hoặc văn bản phân công của Đoàn luật sư đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân trong trường hợp tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc trong trường hợp thực hiện trợ giúp pháp lý (Điểm b khoản 3 Điều 27 Luật Luật sư số 12/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012)

Hồ sơ

Mẫu giấy giới thiệu luật sư tham gia tố tụng 

CÔNG TY LUẬT TNHH
...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: … /GGT-DMS ..., ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY GIỚI THIỆU

LUẬT SƯ THAM GIA TỐ TỤNG 

Kính gửi: ...

Căn cứ giấy yêu cầu luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp ngày .../.../... của ông (bà) ...;

Để thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho ông (bà) ... theo quy định của pháp luật;

Công ty Luật TNHH MTV ĐMS trân trọng giới thiệu:

Luật sư: ...,

ngày sinh: .../.../...;   

Thẻ luật sư số .../LS;

Điện thoại: ...

Email: ... 

Đến quý cơ quan để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận về việc tham gia tố tụng của luật sư.

Rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi./.

Trân trọng cảm ơn!

Mẫu giấy giới thiệu luật sư tham gia tố tụng: tải về 

Mẫu giấy giới thiệu luật sư tham gia tố tụng

 

Văn phòng luật sư ĐMS

GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt ?

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt: Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt (Khoản 2 Điều 227 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa

Mẫu đơn xin hoãn phiên toà: trường hợp các đương sự tham gia tố tụng được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vắng mặt, thì hội đồng xét xử hoãn phiên tòa (Khoản 1 Điều 199, Khoản 2 Điều 266 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 20/03/2013 hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự).

Biểu mẫu sử dụng trong tố tụng dân sự ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Một số mẫu biểu thường được sử dụng trong tố tụng dân sự, như: giấy yêu cầu luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp ? giấy giới thiệu luật sư tham gia tố tụng ? đơn xin hoãn phiên tòa ? đơn xin sao chụp tại liệu ? giấy ủy quyền thạm gia tố tụng ? văn phòng luật sư có thể cung cấp cho đương sự tham gia tố tụng các mẫu biểu này ?      

Mẫu đơn xin sao chụp tài liệu ?

Đơn xin sao chụp tài liệu vụ án dân sự: thực hiện nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự và theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Bộ Luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/06/2004; Điều 17 Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012.

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng ?

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng: Người đại diện theo ủy quyền được quy định trong Bộ luật dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự; đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng (Khoản 3 Điều 74 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 20/03/2013).