Biểu mẫu

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý, khi thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý, tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải lập hóa đơn giao cho khách hàng (Khoản 2 Điều 5 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011)

Hồ sơ

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: ... /BBTLHĐ/... - ĐMS

Căn cứ hợp đồng số .../HĐDVPL/ĐMS ngày .../.../...;

Hôm nay, ngày .../.../..., tại Văn phòng Công ty Luật TNHH MTV ĐMS, chúng tôi gồm có:

Bên thuê dịch vụ (Bên A):

Họ và tên: ...

Giấy CMTND/ hộ chiếu số: ... cấp ngày: ... tại: ...

Địa chỉ thường trú: ...

Chỗ ở hiện nay: ...

Điện thoại: ...                         Email: ...

Bên cung cấp dịch vụ (Bên B):

Tên tổ chức: CÔNG TY LUẬT TNHH MTV ĐMS

Tên giao dịch: ĐMS LAW LLC        

Địa chỉ: số 46 Nguyễn Khánh Toàn, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Người đại diện theo pháp luật: ông Đỗ Minh Sơn, chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: …

Email: …

Mã số thuế: …

Tài khoản số … tại Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam, Chi nhánh Bắc Đà Nẵng, Phòng giao dịch Nam Hải Châu;

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng theo nội dung sau:

Điều 1. Bên B đã thực hiện hoàn thành công việc, đảm bảo thời hạn, theo đúng quyền và nghĩa vụ được quy định tại các Điều ..., ... và Điều ... của hợp đồng số .../HĐ DVPL/ĐMS ngày .../.../...;

Điều 2. Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B như sau:

- Giá trị hợp đồng trước thuế:                                      ... đồng;  

- Thuế VAT:                                                                 ... đồng;

- Tổng giá trị hợp đồng sau thuế:                                 ... đồng;

(Bằng chữ: ...)

- Hình thức thanh toán: Chuyển tiền vào tài khoản của Bên B

Điều 3. Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B theo Điều 2 của biên bản.

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng số .../HĐ DVPL/ĐMS ngày .../.../...;

Biên bản được lập thành 02 bản, giao cho mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau./. 

.

BÊN B
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Văn B
BÊN A
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Văn A

.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồngTải về  

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu giấy nhận tiền

Mẫu giấy nhận tiền: được sử dụng phổ biến trong các giao dịch dân sự, thương mại và kinh doanh giữa các doanh nghiệp, công ty, tổ chức hoặc cá nhân

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, được sử dụng trong công tác bàn giao tài liệu giữa các bên là doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong các giao dịch dân sự, kinh doanh và thương mại, đồng thời có thể giúp cho các bên hệ thống, thống kê và kiểm soát được tài liệu của mình.

Mẫu hợp đồng ủy quyền đăng ký doanh nghiệp

Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện. Hình thức ủy quyền do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (Điều 142 Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005).

Mẫu phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ pháp lý

Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng cho cơ quan, tổ chức (Khoản 1 Điều 5 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011).

Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu, được các doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức và đơn vị sử dụng phố biến trong việc liên hệ công tác,  làm việc, trao đổi văn bản, giấy tờ, tài liệu và thông tin.