Biểu mẫu

Phiếu thoả thuận thực hiện dịch vụ pháp lý, luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng cho cơ quan, tổ chức (Khoản 1 Điều 5 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011)

Hồ sơ

Phiếu thoả thuận thực hiện dịch vụ pháp lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU THỎA THUẬN THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Số ... /PTTTHDVPL/ĐMS

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại Văn phòng Công ty Luật TNHH MTV ĐMS, chúng tôi gồm có:

Bên cung cấp dịch vụ (Bên A):

Tên tổ chức: CÔNG TY LUẬT TNHH MTV ĐMS     

Địa chỉ: số 46 Nguyễn Khánh Toàn, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Người đại diện theo pháp luật: ông Đỗ Minh Sơn

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: …

Email: …

Mã số thuế: …

Tài khoản số … tại Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam, Chi nhánh Bắc Đà Nẵng, Phòng giao dịch Nam Hải Châu;

Bên thuê dịch vụ (Bên B):

Họ và tên: ...

Giấy CMTND/hộ chiếu số: ... cấp ngày: ... tại: ...

Địa chỉ thường trú: ...

Chỗ ở hiện nay: ...

Điện thoại: ...                        

Email: ...

Yêu cầu thực hiện dịch vụ pháp lý với các thỏa thuận như sau:

Điều 1. Nội dung dịch vụ pháp lý:

Bên A đảm nhận và cử Luật sư ... thực hiện công việc … theo yêu cầu của bên B tại ... (các cơ quan chức năng), cụ thể:

- ...;

Điều 2. Thời hạn thực hiện dịch vụ:

Phiếu thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và chấm dứt khi:

- Bên A hoàn thành công việc theo yêu cầu của bên B quy định tại Điều 1 phiếu thỏa thuận này; hoặc

- ...;

Thời gian dự kiến hoàn thành: ... ngày, kể từ ngày ..., không tính những ngày bị gián đoạn do sự chậm chễ của bên B hoặc của cơ quan chức năng; 

Tiến độ cụ thể: theo phiếu hẹn trả kết quả của ... (cơ quan chức năng), được bên A thông báo hoặc scan phiếu hẹn và gửi quan địa chỉ email cho bên B.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên A:

3. 1. Quyền của bên A:

- Yêu cầu bên B có cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, giấy tờ, tài liệu và thông tin liên quan để thực hiện công việc;

- Yêu cầu bên B thanh toán thù lao, chi phí theo thỏa thuận;

- Từ chối thực hiện công việc nếu bên B không thực hiện đúng thỏa thuận;

- Không chịu trách nhiệm nếu bên B cung cấp thông tin sai lệch.

3. 2. Nghĩa vụ của bên A:

- Hoàn thành công việc tại Điều 1 phiếu thỏa thuận này theo quy định của pháp luật;

- Tận tâm, tận lực để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bên B;

- Thông báo kịp thời cho bên B về các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện công việc;

- Bảo đảm bí mật, thông tin trong khi thực hiện công việc.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

4. 1. Quyền của bên B:

- Yêu cầu bên A thực hiện dịch vụ pháp lý theo thỏa thuận;

- Yêu cầu bên A tận tâm, tận lực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;

- Đơn phương chấm dứt phiếu thỏa thuận này, nếu việc tiếp tục thực hiện thỏa thuận không mang lại lợi ích cho bên B, nhưng phải thông báo cho bên A biết trước ít nhất 05 ngày làm việc. Trong trường hợp này, phiếu thỏa thuận này được xem như mặc nhiên chấm dứt, bên A không có nghĩa vụ hoàn trả lại thù lao đã nhận từ bên B.

4. 2. Nghĩa vụ của bên B:

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời: hồ sơ, giấy tờ, tài liệu và thông tin liên quan đến yêu cầu của bên B và Bên A;

- Chấp hành giấy triệu tập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

- Thanh toán thù lao theo đúng quy định tại Điều 5 phiếu thỏa thuận này.

Điều 5. Mức thù lao và phương thức thanh toán:

5. 1. Thù lao:

- Thù lao để thực hiện toàn bộ công việc tại Điều 1 là: … đồng (Bằng chữ: ...), chưa bao gồm 10% tiền thuế giá trị gia tăng;

5. 2. Phương thức thanh toán:

- Đợt 1: Tại thời điểm ký phiếu thỏa thuận: … đồng (Bằng chữ: …);

- Đợt 2: Tại thời điểm hoàn thành công việc: … đồng (Bằng chữ: …);

Điều 6. Chi phí khác:

Theo thỏa thuận bổ sung của hai bên nếu xét thấy cần thiết hoặc hợp lý.

Điều 7. Trách nhiệm do vi phạm thỏa thuận:

Bên vi phạm nghĩa vụ đã thỏa thuận phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho bên bị vi phạm, nếu có thiệt hại thực tế xảy ra.

Điều 8. Các thỏa thuận khác:

Trong quá trình thực hiện phiếu thỏa thuận, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hai bên đồng ý thực hiện đúng các điều khoản nêu trên, không nêu thêm điều kiện gì khác.

Phiếu thỏa thuận này được lập thành 02 bản, mỗi bản ... trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A 01 bản, bên B 01 bản./.  

BÊN B
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Nguyễn Văn B
BÊN A
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Văn A

Mẫu phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý tải về 

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu giấy nhận tiền

Mẫu giấy nhận tiền: được sử dụng phổ biến trong các giao dịch dân sự, thương mại và kinh doanh giữa các doanh nghiệp, công ty, tổ chức hoặc cá nhân

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý, khi thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý, tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải lập hóa đơn giao cho khách hàng (Khoản 2 Điều 5 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011)

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, được sử dụng trong công tác bàn giao tài liệu giữa các bên là doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong các giao dịch dân sự, kinh doanh và thương mại, đồng thời có thể giúp cho các bên hệ thống, thống kê và kiểm soát được tài liệu của mình.

Mẫu hợp đồng ủy quyền đăng ký doanh nghiệp

Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện. Hình thức ủy quyền do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (Điều 142 Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005).

Mẫu phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ pháp lý

Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng cho cơ quan, tổ chức (Khoản 1 Điều 5 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011).