Biểu mẫu

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, được sử dụng trong công tác bàn giao tài liệu giữa các bên là doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong các giao dịch dân sự, kinh doanh và thương mại, đồng thời có thể giúp cho các bên hệ thống, thống kê và kiểm soát được tài liệu của mình.

Hồ sơ

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu 

CÔNG TY ...

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... /BBBGTL-ĐMS Đà Nẵng, ngày ...  tháng ...  năm ...

.

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU 

.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... tại Trụ sở văn phòng ... (Địa chỉ: ...), chúng tôi gồm: 

I/ Thành phần:

1. Đại diện bên giao tài liệu (Bên A): Công ty ...

Ông (Bà): ...  

Chức vụ: ...

2. Đại diện bên nhận tài liệu (Bên B): ...

Ông (Bà): ...  

Chức vụ: ...

Giấy CMND số ..., ngày cấp .../ .../ ..., nơi cấp ...

Địa chỉ trụ sở: ...

II/ Nội dung:

Bên A bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu ... cho bên B, như sau:

Stt Tên tài liệu Số lượng Ghi chú
1      
2      
3      
4      
5      

Bên B đã kiểm tra, nhận đầy đủ toàn bộ hồ sơ, tài liệu trên đây. 

Hai bên đã đọc lại biên bản, đồng ý với nội dung và ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành  02 bản có giá trị pháp lý như nhau, được giao cho bên A 01 bản và bên B 01 bản./.

BÊN NHẬN
(Chữ ký, họ và tên)
....
Nguyễn Văn B
BÊN GIAO
(Chữ ký, họ và tên)
...  
Nguyễn Văn A

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu tải về 

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu giấy nhận tiền

Mẫu giấy nhận tiền: được sử dụng phổ biến trong các giao dịch dân sự, thương mại và kinh doanh giữa các doanh nghiệp, công ty, tổ chức hoặc cá nhân

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý, khi thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý, tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải lập hóa đơn giao cho khách hàng (Khoản 2 Điều 5 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011)

Mẫu hợp đồng ủy quyền đăng ký doanh nghiệp

Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện. Hình thức ủy quyền do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (Điều 142 Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005).

Mẫu phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ pháp lý

Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng cho cơ quan, tổ chức (Khoản 1 Điều 5 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011).

Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu, được các doanh nghiệp, công ty, cơ quan, tổ chức và đơn vị sử dụng phố biến trong việc liên hệ công tác,  làm việc, trao đổi văn bản, giấy tờ, tài liệu và thông tin.