Biểu mẫu

Mẫu giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới: trường hợp tiếp nhận thành viên mới, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký, kèm theo thông báo phải có giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (Khoản 1 Điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015)

Hồ sơ

Mẫu giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới

  .

CÔNG TY TNHH
...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: … /GXN-... ..., ngày ... tháng ... năm ...
GIẤY XÁC NHẬN

VIỆC GÓP VỐN CỦA THÀNH VIÊN MỚI

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh ...

Công ty TNHH TNHH ...

Địa chỉ: ...

Điện thoại: ...              

Email: ...

Mã số doanh nghiệp: ...

Xác nhận việc góp vốn của thành viên mới như sau:

Ông/ bà: ...

Sinh ngày .../.../...

Giấy chứng minh nhân dân số ..., ngày cấp .../.../..., nơi cấp ...

Hình thức góp vốn (tài sản/ tiền mặt): ...

Đã góp đủ số vốn bằng ... là: ... đồng (Bằng chữ: ...)

Thời điểm góp vốn: ngày .../ .../ ...

Công ty TNHH ..., cam kết chịu trách nhiệm về nội dung trình bày trên đây.

Rất mong nhận được sự xem xét, chấp thuận và tạo điều kiện thuận lợi./.

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐTV;
- Lưu VP.
GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Văn A

.

Mẫu giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới: tải về 

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp: trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký, kèm theo thông báo phải có hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp (Khoản 2 Điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp)