Biểu mẫu

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị: các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây (Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014)

Hồ sơ

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /BB-HĐQT

, ngày     tháng  năm

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc:…”

1. Tên, địa chỉ trụ sở chinh, mã số doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: …

Địa chỉ trụ sở chính: …

Mã số doanh nghiệp: …

2. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Mục đích: …

Chương trình: …

(Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu thành phần, phổ biến nội dung, điều hành cuộc họp, thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên, tổ chức việc ghi biên bản và kết thúc cuộc họp).   

Nội dung: …

3. Thời gian, địa điểm họp:

Thời gian: Từ … giờ … đến … giờ …, ngày … tháng  … năm …

Địa điểm: …

4. Thành phần dự họp:

Ông: …, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa cuộc họp;

Ông: …, Thành viên Hội đồng quản trị;

Bà: …, Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký cuộc họp;

5. Các nội dung được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

6. Tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên:

Ông: …: Đồng ý ….

Ông: …: Đồng ý ….

Bà: …: Đồng ý ….

7. Kết quả biểu quyết:

Thành viên tán thành: …/… thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ biểu quyết là …%; 

Thành viên không tán thành: … thành viên;

Thanh viên không có ý kiến: … thành viên;

8. Các vấn đề được thông qua:

Tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã đọc biên bản, đồng ý nội dung, biểu quyết nhất trí …/… thành viên đồng ý (đạt tỷ lệ …%).

Chủ tọa và thư ký ghi biên bản cuộc họp, ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ … cùng ngày./.

THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Thành viên, thư ký cuộc họp
(Chữ ký, họ tên)
Chủ tịch, chủ tọa cuộc họp
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị: Tải về

 

Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu quyết định của hội đồng quản trị

Mẫu quyết định của hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1 Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020).

21 mẫu văn bản thường dành cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! văn phòng luật sư có thể tư vấn soạn thảo một số mẫu văn bản thường được sử dụng trong doanh nghiệp tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ? được các loại hình doanh nghiệp, công ty sử dụng phổ biến, phục vụ cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh tại Việt Nam ?

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc: Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác (Khoản 1 Điều 81 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Mẫu điều lệ văn phòng đại diện công ty tnhh

Mẫu điều lệ văn phòng đại diện công ty tnhh: Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó (Khoản 2 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014), không phải là pháp nhân (Khoản 1 Điều 84 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Mẫu điều lệ chi nhánh công ty tnhh

Mẫu điều lệ chi nhánh công ty tnhh: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền (Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014), không phải là pháp nhân (Khoản 1 Điều 84 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).