Biểu mẫu

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng: Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng (Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016).

Hồ sơ

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY TNHH …
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:           /QĐ-BNĐà Nẵng, ngày          tháng         năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc:Bổ nhiệm ông … giữ chức vụ Kế toán trưởng”

GIÁM ĐỐC

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH …;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

Theo đề nghị của bộ phận quản lý nhân sự;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm:

Ông: …

Sinh ngày: … / … / …             

Giấy chứng minh nhân dân số: …, cấp ngày: …/…/…, tại: Công an …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …

Giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty TNHH …, kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2. Tiền lương và chế độ làm việc của ông … thực hiện theo quy định quản lý hiện hành của Công ty TNHH ….

Điều 3. Giám đốc, các Phó giám đốc, trưởng các phòng, ban và bộ phận của công ty, thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông … căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

Nơi nhận:
-
Như Điều 3 (th/hiện);
-
Cơ quan hữu quan (giúp đỡ);
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)


Nguyễn Văn A

.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng: Tải về

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu biên lai thu tiền

Mục đích: Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ.

Mẫu bảng kiểm kê quỹ, dùng cho VNĐ

Mục đích: Bảng kiểm kê quỹ nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

Mẫu bảng kê chi tiền

Mục đích: Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.

Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định

Mục đích: Nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, được cấp trên cấp, được tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài...đưa vào sử dụng tại đơn vị hoặc tài sản của đơn vị bàn giao cho đơn vị khác theo lệnh của cấp trên, theo hợp đồng góp vốn,...(không sử dụng biên bản giao nhận TSCĐ trong trường hợp nhượng bán, thanh lý hoặc tài sản cố định phát hiện thừa, thiếu khi kiểm kê). Biên bản giao nhận TSCĐ là căn cứ để giao nhận TSCĐ và kế toán ghi sổ (thẻ) TSCĐ, sổ kế toán có liên quan.

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

Mục đích: Xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán.