Biểu mẫu

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên: các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây (Khoản 1, 2 Điều 61 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014)

Hồ sơ

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

CÔNG TY TNHH … 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BB-HĐTV

, ngày  tháng  năm

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc:…”

1. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: Từ … giờ … đến … giờ …, ngày … tháng  … năm …

Địa điểm: …

2. Mục đích, chương trình họp:

Mục đích: …

Chương trình họp: …

3. Thành phần dự họp:

Ông: …, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ toạ cuộc họp, tỷ lệ vốn góp là …%;

Ông: …, Thành viên Hội đồng thành viên, tỷ lệ vốn góp là …%;

Ông: …, Thành viên Hội đồng thành viên, Thư ký cuộc họp, tỷ lệ vốn góp là …%;

4. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết:

 5. Tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên:

Ông: …: Đồng ý …;

Ông: …: Đồng ý …;

Ông: …: Đồng ý …;

6. Tổng số phiếu:

Biểu quyết hợp lệ là: …/… phiếu, đạt tỷ lệ biểu quyết là …%;  

Biểu quyết không hợp lệ là: … phiếu;

Tán thành: …/… phiếu, đạt tỷ lệ biểu quyết là …%; 

Không tán thành: … phiếu;

7. Các quyết định được thông qua:

Thành phần tham dự cuộc họp đã đọc biên bản, đồng ý nội dung, biểu quyết nhất trí …/… thành viên đồng ý (đạt tỷ lệ biểu quyết …%).

Chủ tọa và thư ký ghi biên bản cuộc họp, ký tên xác nhận chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp hội đồng thành viên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ … cùng ngày./.

THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

Thành viên, thư ký cuộc họp
(Chữ ký, họ tên)
Chủ tịch, chủ tọa cuộc họp
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

.

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên: Tải về 

.

 

Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu quyết định của hội đồng quản trị

Mẫu quyết định của hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1 Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020).

21 mẫu văn bản thường dành cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! văn phòng luật sư có thể tư vấn soạn thảo một số mẫu văn bản thường được sử dụng trong doanh nghiệp tại Việt Nam ? theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ? được các loại hình doanh nghiệp, công ty sử dụng phổ biến, phục vụ cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh tại Việt Nam ?

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc: Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác (Khoản 1 Điều 81 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Mẫu điều lệ văn phòng đại diện công ty tnhh

Mẫu điều lệ văn phòng đại diện công ty tnhh: Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó (Khoản 2 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014), không phải là pháp nhân (Khoản 1 Điều 84 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Mẫu điều lệ chi nhánh công ty tnhh

Mẫu điều lệ chi nhánh công ty tnhh: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền (Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014), không phải là pháp nhân (Khoản 1 Điều 84 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).