Tìm kiếm

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp: trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký, kèm theo thông báo phải có hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp (Khoản 2 Điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp)

Mẫu giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới

Mẫu giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới: trường hợp tiếp nhận thành viên mới, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký, kèm theo thông báo phải có giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (Khoản 1 Điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015)