Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11 2008

26 Jun, 2024// Nhóm: 04_LAO ĐỘNG

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11 2008


Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/06/2012

26 Jun, 2024// Nhóm: 04_LAO ĐỘNG

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/06/2012


Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015

26 Jun, 2024// Nhóm: 04_LAO ĐỘNG

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015


Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân số 21-LCT/HĐNN8 ngày 30/06/1989

26 Jun, 2024// Nhóm: 04_LAO ĐỘNG

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân số 21-LCT/HĐNN8 ngày 30/06/1989


Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư dịch vụ sản xuất sản phẩm phần mềm tại Việt Nam

23 Jun, 2024// Nhóm: 02_ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư là cá nhân hoặc công ty mang quốc tịch nước ngoài đăng ký đầu tư dịch vụ sản xuất sản phẩm phần mềm tại Việt Nam ?


Nhà đầu tư Pháp đăng ký đầu tư dịch vụ sản xuất sản phẩm phần mềm tại Việt Nam

23 Jun, 2024// Nhóm: 02_ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư là cá nhân hoặc công ty mang quốc tịch Pháp đăng ký đầu tư dịch vụ sản xuất sản phẩm phần mềm tại Việt Nam ?


Nhà đầu tư Hoa Kỳ đăng ký đầu tư dịch vụ sản xuất sản phẩm phần mềm tại Việt Nam

23 Jun, 2024// Nhóm: 02_ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư là cá nhân hoặc công ty mang quốc tịch Hoa Kỳ đăng ký đầu tư dịch vụ sản xuất sản phẩm phần mềm tại Việt Nam ?


Nhà đầu tư Thuỵ Sĩ đăng ký đầu tư dịch vụ sản xuất sản phẩm phần mềm tại Việt Nam

23 Jun, 2024// Nhóm: 02_ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư là cá nhân hoặc công ty mang quốc tịch Thuỵ Sĩ đăng ký đầu tư dịch vụ sản xuất sản phẩm phần mềm tại Việt Nam ?


Nhà đầu tư Na Uy đăng ký đầu tư dịch vụ sản xuất sản phẩm phần mềm tại Việt Nam

23 Jun, 2024// Nhóm: 02_ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư là cá nhân hoặc công ty mang quốc tịch Na Uy đăng ký đầu tư dịch vụ sản xuất sản phẩm phần mềm tại Việt Nam ?


Nhà đầu tư Nhật Bản đăng ký đầu tư dịch vụ sản xuất sản phẩm phần mềm tại Việt Nam

23 Jun, 2024// Nhóm: 02_ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư là cá nhân hoặc công ty mang quốc tịch Nhật Bản đăng ký đầu tư dịch vụ sản xuất sản phẩm phần mềm tại Việt Nam ?


Mẫu hợp đồng dịch vụ bơm hút nước chống ngập mùa mưa lũ

18 Jun, 2024// Nhóm: 10_DÂN SỰ

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội ?


Chứng thực bản sao Passport của người nước ngoài tại Việt Nam

14 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính ?


Mẫu giấy uỷ quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?


Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ lương hưu và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?


Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ bưu phẩm và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?


Mẫu giấy uỷ quyền nhận hộ phụ cấp, trợ cấp và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?


Mẫu giấy uỷ quyền nhờ trông nom nhà cửa và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?


Mẫu giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục kết hôn ở nước ngoài và chứng thực chữ ký

13 Jun, 2024// Nhóm: 23_TƯ PHÁP

Chữ ký được chứng thực theo quy định pháp luật có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó ?