Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

Người lao động làm việc, hưởng chế độ tiền lương do người sử dụng lao động của doanh nghiệp, công ty FDI quyết dịnh, thì khi được nhận tiền lương tháng, phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như thế nào ?

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội:

Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là: Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động (Khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014).

Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác:

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh: ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động; đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;

- Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên như sau:

+ Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

+ Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

- Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau:

+ Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương;

+ Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động (Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020).

Như vậy, theo quy định của pháp luật về lao động, thì khoản tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động ở trên đây là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác./.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp ?

Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp ?

23 May, 2022// Nhóm: Luật Bảo hiểm xã hội

Thời hạn người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động ?

Khoản tiền không phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

Khoản tiền không phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

22 Apr, 2022// Nhóm: Luật Bảo hiểm xã hội

Tiền thưởng cho người lao động có phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không ?

Giám đốc công ty có phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc không ?

Giám đốc công ty có phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc không ?

31 Mar, 2022// Nhóm: Luật Bảo hiểm xã hội

Người quản lý doanh nghiệp, không hưởng tiền lương thì có phải tham gia BHXH bắt buộc hay không ?

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam

18 Apr, 2018// Nhóm: Luật Bảo hiểm xã hội

Dịch vụ tư vấn thủ tục về tiền lương và bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp tại Việt Nam