Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam ?

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam ? thời gian làm việc và có mặt tại Việt Nam là dưới 183 ngày ? tính theo năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục, kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ? 

Chào bạn!

Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với tất cả thu nhập chịu thuế (Khoản 2 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014).

Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công quy định tại khoản 2 Điều này nhân với thuế suất 20%. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là tổng số tiền lương, tiền công mà cá nhân không cư trú nhận được do thực hiện công việc tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập (Điều 26 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014).

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập quy định tại các điều 26, 27, 30 và 31 của Luật này là thời điểm tổ chức, cá nhân ở Việt Nam trả thu nhập cho cá nhân không cư trú hoặc thời điểm cá nhân không cư trú nhận được thu nhập từ tổ chức, cá nhân ở nước ngoài (Khoản 2 Điều 32 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014).

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo từng lần phát sinh đối với các khoản thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế. Đối tượng nộp thuế là cá nhân không cư trú có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo từng lần phát sinh thu nhập đối với thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (Điều 33 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014).

Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế cho cá nhân không cư trú có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập. Số thuế phải khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Chương III (từ Điều 17 đến Điều 23) Thông tư này (Điểm a Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 05/VBHN-BTC ngày 14/03/2016).

Cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại nước ngoài khai thuế theo lần phát sinh. Riêng cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại nước ngoài khai thuế theo quý (Tiết a.1 Điểm 1 Khoản 8 Điều 16 Thông tư số 14/VBHN-BTC ngày 15/5/2017).

Vào ngày nộp hồ sơ khai thuế của lần khai thuế đầu tiên, cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài trực tiếp hoặc ủy quyền cho một đối tượng khác tại Việt Nam nộp cho Cục Thuế quản lý trực tiếp nơi cá nhân làm việc, kinh doanh hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định (Điểm d Khoản 12 Điều 16 Thông tư số 14/VBHN-BTC ngày 15/5/2017).  

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại:0914 165 703 hoặc Email:dmslawfirm@gmail.com

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ?

Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ?

07 Mar, 2017// Nhóm: Luật Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ tư vấn thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam ?